Dokumenti

Dokumenti

JAVNI POZIV -27.10.2023

za iskazivanje interesa za kupovinu poslovnih i
proizvodnih prostora na lokaciji društva u Bužimu

 

Tekst javnog oglasa za prodaju nekretnina u Bužimu

 

______________________________________________________________________________________

Obavijest dioničarima društva  o ponudi za preuzimanje 10.08.2023 godine

U skladu sa članom 27. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine FBiH 77/15) u prilogu ovog dopisa  dioničarima  na uvid putem oglasne ploče dostavljamo ponudu za preuzimanje društva SANITEKS d.d. Velika Kladuša koja ponuda je objavljena u dnevnim novinama: Dnevni list i Oslobođenje.

 

Prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava FBIH :” Najkasnije narednog radnog dana nakon objavljivanja ponude za preuzimanje, ciljno društvo je dužno obavijestiti dioničare o sadržaju ponude za preuzimanje, objavljivanjem sadržaja na svojoj internet stranici, ukoliko je ima, i putem internet stranice Komisije, Registra i uređenog javnog tržišta, te dostavljanjem svakom dioničaru posebno, prema listi dioničara od Registra, putem elektronske pošte ukoliko ima adresu za prijem elektronske pošte u kojem slučaju se smatra da je ponuda dioničaru dostavljena lično. Dioničaru koji to zahtijeva ciljno društvo dužno je dati sve informacije kojima raspolaže u vezi s ponudom za preuzimanje, kao i za sve izmjene ponude.”

 

Uzimajući u obzir da društvo SANITEKS d.d. Velika Kladuša nema adresu dioničara za prijem pošte, ovu zakonsku obavezu ispunjavamo isticanjem obavijesti na oglasnoj ploči.

 

Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati u sjedištu Društva u Velikoj Kladuši, ulica Tone Hrovata br. 2 ili putem email adrese info@saniteks.ba

_____________________________________________________________________________

 

 

Dokumentacija za vanrednu Skupštinu dioničara  sazvanu za dan 31.10.2019. godine"


 


 

 

Materijali za XVII redovnu  Skupštinu dioničara d.d Saniteks Velika Kladuša sazvanu za 25.06.2019. godine


 

Materijali

 

Materijali za vanrednu Skupštinu Društva zakazanu za dan 27.12.2018. godine


Izvještaj odbora za glasanje sa XVI redovne Skupštine

Materijali za XVI redovnu  Skupštinu dioničara d.d Saniteks Velika Kladuša sazvanu za 29.06.2018. godine


Materijali za vanrednu Skupštinu


 

Materijali za vanrednu Skupštinu Društva sazvanu za 30.03.2018. godine


 

Prijedlozi Odluka za Vanrednu skupštinu d.d. Saniteks


Materijali za vanrednu skupštinuMaterijali za vanrednu Skupštinu Društva sazvanu za 30.03.2018. godine